جدول تعرفه آزمون های آزمایشگاه شرکت مهندسی رهگیرشهاب

* درصد مالیات ارزش افزوده براساس قانون به تعرفه ها اضافه ميگردد.

* حداکثر زمان آزمون پنج روز کاری می باشد .