ما در یــک نگاه

در کنار رشد صنایع ، حفظ و رعایت کیفیت و استاندارد از نظر عملکرد، ایمنی و نیز اطمینان از عملکرد طولانی از اهمیت بالایی برخورددار است . شرکت مهندسی رهگیر شهاب اقدام به برآورده سازی نیاز های آزمایشگاهی شرکت در زمینه های مختلف بسیاری نمود . در این طرح با ایجاد یک سیستم مدیریت کیفی واحد مطابق با استاندارد ISO IEC 17025 به کنترل صحت عملکرد و آزمایشگاه های مورد پوشش خود هم ازنظر صلاحیت تجهیزات مورد استفاده و هم از نظر صلاحیت نیرو های انسانی و رویه های انجام آزمون می پردازیم .