زیبایی های دنیای نانو

زیبایی های دنیای نانو
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از کره‌های تو‌خالی اکسید‌ روی