صنایع:
– خودروسازی و تحرک الکتریکی
– باتری ها و سلول های سوختی
– ساختمان و تأمین تکنولوژی
– کابل ها و سیم ها
– دستگاه های تجاری
– فناوری قطعات و نصب
– لوازم الکترونیکی
– تامین انرژی
– شبکه
– لوازم خانگی
– فناوری اطلاعات
– روشنایی
– موتورها
– ابزار های برق
– راه آهن، کشتی و دریا نوردی
– منازل هوشمند
– اندازه گیری هوشمند