زیبایی های دنیای نانو

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از خوشه‌های اکسید روی