زیبایی های دنیای نانو

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از نوعی نانو پودر فلزی

برگرفته از labsnet